Make X

is a robotics competition

เป็นรูปแบบการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นมากกว่าการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อเอาชนะแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักสร้างหรือนักประดิษฐ์ การคิดแก้ไขปัญหาและการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

ดังนั้น การแข่งขันหุ่นยนต์ MakeX จึงแบ่งการแข่งขันออกเป็นหลายระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา เป็นการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น ท้าทาย มิตรภาพ หัวใจของความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารกับผู้อื่น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร :

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการแข่งขัน :

Make X challenge

Introduce:
2019 MakeX Challenge (Courageous Traveler)

กติกา :
Download

สนามแข่ง :
Download

Make x starter

Introduce:

2019 MakeX Starter (City Guardian)

กติกา :
Download

สนามแข่ง :
Download