การรับประกัน

1.รายการที่รับประกันและระยะเวลาในการรับประกันคือ?

การรับประกันสินค้าเฉพาะของ Codey Rocky

รายการสินค้า ระยะเวลาการรับประกัน
ตัว Codey 1 ปี
ตัว Rocky 1 ปี
ส่วนประกอบพิเศษ (แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน, มอเตอร์,
เซ็นเซอร์สี, ราง, สาย USB)
6 เดือน
อื่น ๆ (บัตรสี, สลิง ฯลฯ ) ไม่สามารถใช้กับการรับประกันสินค้าเฉพาะนี้ได้ บริษัท Makeblock จะเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่ชำรุดหลังจากได้รับของคืนแล้วเท่านั้น

การรับประกันสินค้าแบบเฉพาะของ Airblcok

ชิ้นส่วน ระยะเวลาการรับประกัน
โมดูลควบคุมหลัก 1 ปี
แบตเตอรี่ 6 เดือน
(ไม่รวมความเสียหายของปลอกหุ้มแบตเตอรี่ในระหว่างการใช้งา
น)
โมดูลพลังงานม, ฐาน Hovercraft และหน้ากากป้องกัน ไม่สามารถใช้กับการรับประกันสินค้าเฉพาะนี้ได้ บริษัท Makeblock จะเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่ชำรุดหลังจากได้รับของคืนแล้วเท่านั้น

หมายเหตุที่ 1: โมดูลพลังงานเป็นชิ้นส่วนสิ้นเปลือง ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ได้กับการส่งซ่อมฟรี ผู้ใช้สามารถซื้อโมดูลพลังงานชิ้นใหม่เพื่อมาทดแทนตัวที่เสียหายในระหว่างการใช้งาน

การรับประกันสินค้าเฉพาะ Makeblock

ประเภทสินค้า ระยะเวลาการรับประกัน
โมดูลอิเล็กทรอนิกส์ 1 ปี
มอเตอร์ 3 เดือน
แบตเตอรี่ 6 เดือน (ไม่รวมความเสียหายของปลอกหุ้มแบตเตอรี่ในระหว่างการใช้งาน)
อื่น ๆ (ชิ้นส่วนกลไก, ชิ้นส่วนสิ้นเปลือง ฯลฯ ) ไม่สามารถใช้กับการรับประกันสินค้าเฉพาะนี้ได้ บริษัท Makeblock จะเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่ชำรุดหลังจากได้รับของคืนแล้วเท่า นั้น

หมายเหตุที่ 1: การรับประกันสินค้าเฉพาะนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ Makeblock ส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึง mBot, mBot Ranger, Starter, Ultimate2.0, XY Plotter, LaserBot, mGiraffe, Neuron, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, มอเตอร์ ฯลฯ หากคุณไม่แน่ใจว่านโยบายการรับประกันนี้บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ สามารถติดต่อเราที่ support@makeblock.com หรือฝ่ายบริการตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยบริษัท Imagineering Co., Ltd. โทร: 087-348-2735
หมายเหตุที่ 2: ชิ้นส่วนสิ้นเปลืองในที่นี่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสกรู, ไขควง, สายเคเบิล RJ25, หรือ แพคเกจวัสดุ

2.ขั้นตอนการรับประกันหลังการขาย

หมายเหตุที่ 1: หากคุณซื้อสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าจากผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศที่ได้รับอนุญาตก่อน หากผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Makeblock เพื่อขอความช่วยเหลือตามแผนภูมิกระบวนการด้านบน
หมายเหตุที่ 2: ถ้าคุณซื้อสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าทางการของ Makeblock Amazon และต้องการเปลี่ยนสินค้าทั้งชุด โปรดติดต่อตัวแทนบริการของ Amazon

3.นโยบายการรับประกันคือ?

  • การเปลี่ยนสินค้าทดแทน: สำหรับสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องใด ๆ ก็ตามที่บริษัท Makeblock ได้รับแจ้งถึงความชำรุดบกพร่องภายในเจ็ดวันปฏิทินนับจากวันที่ได้รับใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท Makeblock ว่าจะเปลี่ยนสินค้าทดแทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือหาสินค้าอื่นที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาแทนที่หลังจากได้ยื่นเรี่องและรับการยืนยันเรี่องสินค้าชำรุดจากบริษัท Makeblock หรือจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ สินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องจะถือว่าเป็นทรัพย์สินของ Makeblock เมื่อมีการเปลี่ยนทดแทนหมายเหตุ: บริษัท Makeblock จะคุ้มครองค่าธรรมเนียมการจัดส่งแบบสองทางเมื่อมีการเปลี่ยนสินค้าทดแทนเกิดขึ้น
  • การเติมสินค้า: หากพบว่าชิ้นส่วนชิ้นใดหายไปจากกล่องสินค้าภายในเจ็ดวันปฏิทินนับจากวันที่ได้รับใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง บริษัท Makeblock จะจัดส่งชิ้นส่วนที่หายไปให้ฟรีหลังจากได้ยื่นเรี่องและรับการยืนยันจากบริษัท Makeblock หรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ
  • การส่งซ่อม: ในช่วงระยะเวลาการรับประกันหากคุณพบปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการทำงานใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ภายใต้การรับประกันแบบ เฉพาะนี้ ทางบริษัท Makeblock จะให้บริการซ่อมแซมฟรี หรือเปลี่ยนส่วนประกอบที่ชำรุดหลังจากได้ยื่นเรี่องและรับการยืนยันจากบริษัท Makeblock หรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ และบริษัท Makeblock จะคุ้มครองค่าธรรมเนียมการจัดส่งทางเดียว หากพบปัญหาด้านคุณภาพในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เข้าข่ายกับการส่งซ่อมฟรี บริษัท Makeblock จะให้บริการซ่อมแบบชำระเงินให้กับสินค้า หลังจากลูกค้าได้ยื่นเรี่องและรับการยืนยันจากบริษัท Makeblock หรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งค่าใช้จ่ายอาจแตกต่างกันไปตามเฉพาะของสินค้าและระดับความเสียหายหมายเหตุ: เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่นั้นจะต้องได้รับการรับประกันเป็นระยะเวลาสองเดือน หลังจากวันที่บริษัท Makeblock ส่งมอบให้ หากระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์เดิมที่เหลืออยู่มีระยะเวลามากกว่าสองเดือน ให้ใช้ระยะเวลาการรับประกันดั้งเดิม

4.การรับประกันแบบเฉพาะนี้ไม่ครอบคลุมถึงอะไร?

การรับประกันแบบเฉพาะนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจาก
(1) ข้อผิดพลาดใด ๆ ของสินค้าเนื่องจากการใช้ที่ไม่ตรงกับมาตรฐานในประเทศตามสภาพแวดล้อมการทำงาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกระแสไฟแรงดันสูง, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, อุณหภูมิสูง, ความชื้นสูง, การสั่นสะเทือน
(2) สาเหตุภายนอกเช่นแผ่นดินไหว, ไฟไหม้
(3) ปัจจัยที่ไม่คาดคิดหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อสินค้า เช่น การสัมผัสกับของเหลว, การใช้สินค้าที่ไม่เหมาะสม, การเกิดออกซิเดชัน, การเกิดสนิม
(4) ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตามคำแนะนำสินค้าในการติดตั้ง, การใช้งาน, การบำรุงรักษา, การจัดเก็บสินค้า
(5) การดัดแปลง, การทำลาย และการประกอบสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
(6) การขนส่งหรือจัดเก็บ เมื่อผู้ซื้อจัดส่งสินค้ากลับไปที่ บริษัท Makeblock
(7) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ทางการไม่ใช่ออกแบบ ทางเทคนิค ทางการผลิต หรือทางปัญหาด้านคุณภาพอื่น ๆ

5.หมายเหตุพิเศษ

การบรรจุสินค้า, ของสมนาคุณ, ชิ้นส่วนสิ้นเปลือง, และชิ้นส่วนกลไล ไม่เข้าข่ายการรับประกันแบบเฉพาะนี้ หากคุณพบความเสียหายใด ๆ หลังจากได้รับของ บริษัท Makeblock บริการเปลี่ยนฟรีให้แก่ลูกค้า โปรดตรวจสอบสภาพของสินค้าหลังจากได้รับ บริษัท Makeblock อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบางอย่างหากคุณขอให้เพิ่มบรรจุภัณฑ์, อุปกรณ์เสริม, หรือต้องการบริการตกแต่งชิ้นส่วนให้ใหม่

เกี่ยวกับปัญหาการรับประกันสินค้าที่ซื้อจากประเทศจีน บริษัท Makeblock จะคุ้มครองค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีนและคุณจะต้องจ่ายค่าขนส่งจากด่านศุลกากรจีนไปที่บ้านของคุณเมื่อบริษัท Makeblock จัดส่งสินค้าที่ถูกเปลี่ยนหรือซ่อมแซมกลับมาให้คุณ

การบริการรับประกันจากการจัดทำโดยผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต จะไม่อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกันนี้ และทางบริษัท Makeblock จะไม่รับผิดชอบ เพื่อรับผลประโยชน์จากการรับประกันของผู้จัดจำหน่าย โปรดเก็บใบเสร็จทุกครั้งหลังการซื้อ

“ระยะเวลาการเปลี่ยน / การรับประกัน” เริ่มตั้งแต่วันที่คุณได้รับสินค้า โปรดเก็บใบเสร็จทุกครั้งหลังการซื้อ

หากมีสินค้าที่ยกเลิกแล้ว หรือสินค้าที่กำลังจะถูกยกเลิก บริษัท Makeblock จะประกาศเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและแจ้งเตือนผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกันของสินค้านั้น ๆ บริษัท Makeblock และผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจะยกเลิกบริการหลังการขายและการรับประกัน หลังจากเลยกำหนดระยะเวลารับประกันที่แจ้งไว้แล้ว

การรับประกันแบบเฉพาะไม่สามารถใช้กับสินค้าที่จำหน่ายต่อโดยผู้ค้าปลีกที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ: ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ support@makeblock.com ได้ทุกเมื่อหากคุณมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Makeblock เรายินดีที่จะช่วยคุณ

กฎหมายของผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการรับประกันนี้อย่างไร การรับประกันนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายเฉพาะแก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปตามรัฐถ (หรือตามประเทศ หรือจังหวัด) นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย บริษัท MAKEBLOCK ไม่ได้ยกเว้น จำกัด หรือระงับสิทธิ์อื่น ๆ ที่คุณอาจมี รวมถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดปกติของสัญญาการขาย เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิของคุณอย่างเต็มที่คุณควรปรึกษากฎหมายภานในประเทศ จังหวัด หรือรัฐของคุณ

ข้อจำกัดการรับประกันภายใต้กฎหมายของผู้บริโภค สำหรับขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ การรับประกันนี้และการเยียวยาที่กำหนดไว้นั้น มีเอกสิทธิ์และเป็นผลมาจากการรับประกันการเยียวยาและเงื่อนไขอื่น ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าปากเปล่า การบันทึก ตามกฎหมาย การแจ้งหรือแสดงเป็นนัย บริษัท MAKEBLOCK สามารถปฏิเสธข้อกฎหมายและการรับประกันโดยนัยรวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัด การรับประกันของการค้า และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันต่อข้อบกพร่องหรือการละเมิดที่ต่อเนื่อง การรับประกันดังกล่าวไม่สามารถถูกปฏิเสธได้ บริษัท MAKEBLOCK
จำกัดระยะเวลาและการเยียวยาของการรับประกันดังกล่าว ในช่วงระยะเวลาของการรับประกันแบบด่วนนี้ ทางบริษัทสามารถเลือกที่จะบริการด้านการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง บางรัฐ (ประเทศและจังหวัด) โดยนัยไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลานานของการรับประกัน (หรือเงื่อนไข) ดังนั้นข้อจำกัดที่อธิบายไว้ข้างต้นอาจจะไม่มีผลกับคุณ

หมายเหตุ: บริษัท Makeblock ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในสามารถตีความ แก้ไขและแก้ไขนโยบายการรับประกันนี้ได้ตลอดเวลา